Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Evenement: het door de organisatie (Stichting SLOWTriatlon® Nederland) in enig jaar te organiseren sportevenement onder de merknaam SLOWTriatlon®.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een evenement van de organisator.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting SLOWTriatlon® Nederland) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
  5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen deelnemer en organisator.
  6. De reglementen en statuten van de Nederlandse Triathlon Bond zijn van toepassing. Deze reglementen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze voorwaarden is afgeweken.
 1. DEELNAME
  1. De deelnemer mag aan het evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijving volledig en naar waarheid heeft ingevuld en afgerond en indien de deelnemer daarmee akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
  2. De organisator van het evenement is ten alle tijde gerechtigd de tijden van de startgroepen waarop de deelnemers zich inschrijven te wijzigen.
  3. Een inschrijving is persoonlijk, maar wel overdraagbaar, steeds in afstemming met de organisator via de eigen account van de deelnemer bij ticketservice Larssie.com, het door organisator ingeschakelde inschrijvingssysteem.
  4. De inschrijving is pas definitief na betaling.
  5. Het wisselen van de afstand bij een definitieve inschrijving is mogelijk na afstemming met de organisator via de eigen account van de deelnemer bij ticketservice Larssie.com.
  6. Afmelden kan na afstemming met de organisator via de eigen account van de deelnemer bij ticketservice Larssie.com.
  7. Annulatie leidt tot restitutie, onder aftrek van de verwerkingskosten van ticketservice Larssie.com, wanneer je deze optie middels de annulatieverzekering bij inschrijving hebt afgekocht.
  8. Als alle startplaatsen zijn vergeven, wordt een wachtlijst aangemaakt op volgorde van inschrijven.
  9. De organisator heeft in geval van overmacht het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren; bij annulering zal de organisator de door de organisator gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs restitueren, onder aftrek van de verwerkingskosten van ticketservice Larssie.com.
  10. Organisator heeft het recht om de locatie van het zwemonderdeel, de afstand van de zwemonderdelen te wijzigen of het zwemonderdeel te annuleren (naar eigen goeddunken), rekening houdend met het weer, de watertemperatuur en de algemene wateromstandigheden.
  11. Organisator heeft het recht om de locatie van het wandel- en/of fietsparcours of de afstand van het wandel- en/of fietsparcours te wijzigen (naar eigen goeddunken) en rekening houdend met de weers- en wegomstandigheden.
  12. De organisator van het evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten.
  13. Door het besluit van de organisator om het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer, sponsor of leveranciers gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien een deelnemer hierop aanspraak wil maken moet deze aanspraak ten tijde van het evenement kenbaar worden gemaakt bij de organisatie. In dit geval wordt door organisatie ter plekke een registratie opgemaakt waarop de exacte toedracht en voortkomende schade schriftelijk wordt opgemaakt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
  3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
  4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training of anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer bij elke twijfel uitdrukkelijk en dringend zich sportmedisch te laten keuren.
  5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 3. RECHTEN
  1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is, voor nieuwsberichten of promotionele doeleinden. Indien deelnemer hiervoor toch geen toestemming wenst te verlenen dan dient dat schriftelijk of per email te worden bevestigd.
  2. De naam SLOWTriatlon® is als handelsmerk vastgelegd in de Benelux en de EU. De merken worden actief beheerd en bewaakt door de Merkplaats te Amsterdam. Het gebruik van de geregistreerde merken van SLOWTriatlon®, zonder haar uitdrukkelijke toestemming daartoe, is onrechtmatig en daar zal altijd tegen worden opgetreden.
  3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de culturele activiteiten waarnaar wij verwijzen. Die worden buiten onze verantwoordelijkheid georganiseerd en er kunnen geen rechten worden ontleend aan het niet doorgaan ervan.
 4. PERSOONSGEGEVENS
  1. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator vastgelegd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
  3. Deelname impliceert dat je akkoord bent met het privacy- en cookiebeleid van de website en kennis hebt genomen van het privacystatement van de website.
 5. WEDSTRIJDREGLEMENT
  1. Vooruitlopend op de aanwijzingen die op de dag van het evenement zelf worden gegeven worden de volgende voorwaarden reeds geformuleerd.
  2. Aanwijzingen van de organisatie en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
  3. De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  4. Het meenemen van voorwerpen die kunnen leiden tot beperking van de veiligheid in het evenement is niet toegestaan. Het volgen van de wedstrijd met auto’s, motoren of andere middelen is niet toegestaan.
  5. Van de deelnemer wordt verwacht dat deze geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen, geen afval achterlaat, wildplassen is verboden.
  6. Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te laten of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.
 6. GESCHILLEN
  1. Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoel exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.

Deelnemers zijn verzekerd tijdens het evenement volgens de verzekeringsvoorwaarden van de Nederlandse Triathlonbond. Voor polisvoorwaarden zie hier.

© Stichting SLOWTriatlon® Nederland